Ogólne Warunki świadczenia Usług dla Restauracji – Serwis internetowy SmakKurier.pl i Aplikacja SmakKurier

Definicje

Na potrzeby niniejszego OWU, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie internetowym i Aplikacji umożliwiający przesłanie zapytania do Usługodawcy;

 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym i Aplikacji umożliwiający złożenie Zamówienia;

 4. Formularz Rejestracji – Usługa elektroniczna umożliwiająca założenia Konta w Serwisie internetowym i Aplikacji;

 5. Usługodawca – POLWEB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 744444, NIP: 7010840509, REGON: 380986831;

 6. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i każdy inny podmiot mogący dokonywać skutecznych czynności prawnych, który korzysta z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji; Usługobiorca może mieć status Konsumenta, Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 7. Restauracja – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, który na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą uzyskał możliwość zawierania umów z Usługobiorcami za pośrednictwem Serwisu internetowego i Aplikacji.

 8. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

 9. Przedsiębiorca – Usługobiorca, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta- przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (od dnia 1 stycznia 2021 r.), zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny);

 11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

 12. Konto – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów

i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie internetowym i Aplikacji;

 1. Konto Restauracji – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Restaurację zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Restaurację oraz informacje o jej działaniach w Serwisie internetowym i Aplikacji;

 2. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Usługodawcy;

 3. SmakKurier – zintegrowane narzędzie w postaci platformy Usługodawcy prowadzonej pod domeną smakkurier.pl oraz aplikacji mobilnej „SmakKurier” które umożliwiają korzystanie z (i) usługi pośrednictwa handlowego w zakresie składania zamówień na dania oferowane przez Restaurację; (ii) usług gastro – kurierskich polegające na dostarczaniu zamówień złożonych przez klientów Restauracji (dalej: Klienci) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (usługa dostawy); (iii) usługi serwisu internetowego tj. domeny przypisanej do danego punktu gastronomicznego Usługobiorcy, na której będzie on mógł publikować informacje na swój temat;

 4. Umowa – stosunek prawny zawarty pomiędzy Usługobiorcą a Restauracją na podstawie złożonego za pośrednictwem Usługodawcy Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru, na podstawie którego Restauracja jest zobowiązana do dostarczenia Usługobiorcy zamówionych Produktów, a Usługobiorca do zapłacenia Restauracji ceny za Produkty;

 5. Umowa handlowa – umowa o świadczenie usług w zakresie pośrednictwa handlowego, zawierana pomiędzy SmakKurier a Restauracją, po uprzednim zaakceptowaniu przez SmakKurier zgłoszenia rejestracyjnego wysłanego przez Restaurację, której zawarcie skutkuje nawiązaniem stosunku prawnego między Stronami oraz rozpoczęciem świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Restauracji.

 6. Umowa RODO – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Administratorem danych Usługobiorców a Restauracją.

 7. Umowa o świadczenie usług kurierskich – Umowa dostawy zamówień Restauracji dokonanych poprzez Serwis, Aplikację lub bezpośrednio poprzez kontakt z Restauracją, zawarta pomiędzy Restauracją a SmakKurier, potwierdzana każdorazowo w panelu Restauracji w Serwisie i/lub Aplikacji.

 8. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego

i Aplikacji;

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 2. Serwis internetowy- serwis internetowy dostępny pod adresem smakkurier.pl

 3. Aplikacja – aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą „SmakKurier”, dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych AppStore i Google Play

 4. Napiwek – dobrowolna kwota wpłacona przez Usługobiorcę i przeznaczona dla kuriera dostarczającego Zamówienie.

 5. Koszyk – funkcjonalność umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Usługobiorcę Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikacje danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

 6. Oferta – ogłoszenie Restauracji zamieszczone w Serwisie Internetowym lub Aplikacji mające za przedmiot świadczone przez nią usługi.

 7. Produkt – asortyment produktów i usług oferowanych przez Restauracje w Ofercie, które mogą być przedmiotem Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego i/lub Aplikacji.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy przez Usługobiorcę składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Restauracją za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji, skutkujące zawarciem wiążącej strony Umowy.

 9. Pakiet – wybrany przez Restaurację przed płacony pakiet do wykorzystania na usługi kurierskie świadczone przez SmakKurier na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Restauracją a SmakKurier (zobacz: Umowa o świadczenie usług kurierskich).

 10. 30. Gwarancja cenowa – gwarancja udzielana przez Restaurację, że ceny podane w Ofercie są identyczne z cenami produktów i usług Restauracji w jej aktualnym menu, z uwzględnieniem możliwych do zastosowania rabatów. Usługodawca dopuści wahania ceny do 10% w stosunku do ceny zawartej w Ofercie.

 11. Prowizja – część zmienna wynagrodzenia SmakKurier, określona w Umowie handlowej, które jest naliczane miesięcznie od każdego Zamówienia dokonanego za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, które nie zostało anulowane przez Usługobiorcę.

 12. Okres Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Serwis i Aplikacja SmakKurier umożliwiają Usługobiorcom zamawianie Produktów określonych w Ofercie Restauracji, które zawarły ze SmakKurier Umowę handlową, oraz realizowanie dostawy Zamówień na adres dostawy w przypadku zawarcia przez Restaurację ze SmakKurier Umowy o świadczenie usług kurierskich.

 2. W celu realizacji Zamówienia zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą a Restauracją Umowa. SmakKurier nigdy nie jest stroną tej umowy i występuje jedynie w charakterze pośrednika. Restauracja jest w pełni odpowiedzialna za realizację Umowy.

 3. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Restaurację.

 4. Postanowienia OWU mogą być uszczegóławiane i/lub zmieniane jedynie w Umowie handlowej zawieranej między SmakKurier a Restauracją.

 5. Warunki umowne z Restauracjami mogą się różnić między sobą w zależności od poszczególnych czynników wpływających na zakres świadczonych przez SmakKurier dla Restauracji usług.

§2 Usługi SmakKurier

SmakKurier zapewnia Restauracjom następujące funkcjonalności Serwisu i Aplikacji:

a) Rejestrację konta Restauracji w Serwisie i Aplikacji;

b) Możliwość składania Zamówień przez Usługobiorców zarejestrowanych

i niezarejestrowanych w Serwisie i Aplikacji;

c) Usługę składania Zamówień przez Usługobiorców za pośrednictwem Formularza Zamówień;

d) Korzystanie przez Usługobiorców z dostępnych w Serwisie i w Aplikacji metod dokonywania płatności za Zamówienia;

e) Możliwość skorzystania przez Restaurację z usługi dostawy realizowanej przez kurierów SmakKurier, na podstawie Umowy o świadczenie usług kurierskich;

f) Program kart rabatowych/lojalnościowych (pieczątki);

g) Usługę łączenia Restauracji z Serwisem i Aplikacją, celem otrzymywania Zamówień oraz możliwości wyboru dostawy od SmakKurier;

h) Szkolenie pracowników Restauracji z dostępnych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji, jak również z funkcjonalności Konta Restauracji.

i) Możliwość wystawiania ocen i/lub komentarzy do Zamówień przez Usługobiorców;

j) inne usługi uzgodnione indywidualnie z Restauracją;

§ 3 Warunki świadczenia usług przez SmakKurier

 1. Strona smakkurier.pl zintegrowana jest z aplikacją mobilną SmakKurier, za pośrednictwem której użytkownicy aplikacji mogą składać zamówienia na produkty oferowane przez restauracje znajdujące się w bazie aplikacji mobilnej. Dodanie restauracji do bazy aplikacji mobilnej następuje po aktywacji konta danej restauracji na stronie smakkurier.pl.

 2. Po zawarciu Umowy handlowej i akceptacji niniejszego OWU, Restauracja będzie mogła zarejestrować się w Serwisie i w Aplikacji poprzez założenie Konta Restauracji. W tym celu konieczne jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na poddany w formularzu mail zostanie wysłany link aktywacyjny, który jest tożsamy z zatwierdzeniem rejestracji. Po aktywacji Restauracja może korzystać ze swojego konta, zarządzać nim oraz dodawać treści.

 3. Dla skutecznego zawarcia i wykonywania Umowy handlowej konieczne jest podanie przez Restaurację następujących danych: informacje dotyczące Restauracji, w tym, między innymi, dane podmiotu będącego właścicielem Restauracji i dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, przystawki, dodatki do dań i napoje, w tym skład i składniki dań i napojów, ew. alergeny zawarte w serwowanych daniach i napojach), menu, ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy, minimalne kwoty zamówienia, numery rachunków bankowych dla celów fakturowania i płatności, NIP, godziny otwarcia, prawa własności intelektualnej, licencje i inne informacje.

 4. Restauracja odpowiada za należyte wykonanie umowy w zakresie prawidłowego przygotowania posiłku oraz terminowego dostarczenia zamówionych Produktów w przypadku własnej dostawy.

 5. Restauracja we własnym zakresie odpowiada za rozpatrywanie skarg Usługobiorców, które odnoszą się do realizacji Zamówień.

§ 4 Wynagrodzenie

 1. Usługobiorca we własnym zakresie odpowiada za uiszczenie zapłaty wobec Restauracji za złożone Zamówienie.

 2. Serwis i Aplikacja udostępniają Usługobiorcy możliwość zapłaty poprzez system Przelewy24, kartą lub gotówką.

 3. Restauracja zgadza się, by płatności pobierane przez Usługodawcę w imieniu Restauracji były traktowane jako zapłata dokonywana bezpośrednio na rzecz Restauracji.

 4. W tym celu Usługodawca pobiera w imieniu Restauracji środki od Usługobiorcy w celu płatności na jej rzecz zgodnie z Umową, tj.:

  1. przekazuje pobrane i potrącone o swoją Prowizję środki na rachunek Restauracji, oraz

  2. zabezpiecza te środki po ich pobraniu od Klienta w imieniu Restauracji do momentu ich przekazania na rachunek bankowy Restauracji.

 5. Wynagrodzenie, po potrąceniu Prowizji, zostanie przelane na rachunek Restauracji do dnia 10 każdego miesiąca, pod warunkiem prawidłowego wystawienia faktury VAT oraz przesłania jej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, chyba że strony ustalą odrębnie w umowie.

 6. Restauracja ma możliwość zlecenia polecenia wypłaty Usługodawcy. Będzie to możliwe za pośrednictwem portalu w zakładce „Portfel” nie częściej niż raz na 48 godzin. SmakKurier zobowiązany jest do przelewu środków w terminie 5 dni od dnia zarejestrowania dyspozycji „zlecenie polecenia wypłaty”. Środki wypłacane Restauracji będą każdorazowo pomniejszone o wynagrodzenie SmakaKuriera za korzystanie z portalu oraz o należności za usługi Gastro Kurierskie (kompensata). Wypłacane środki zostaną pomniejszone o prowizję Przelewy 24 ( 2%). W zakładce „Portfel” widoczne będzie bieżące saldo oraz informacja o wysokości prowizji dla SmakKuriera.

 7. SmakKurier nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  1. rezygnacji ze strony Usługobiorcy lub jakichkolwiek wynikających z tego szkód oraz

  2. Usługobiorców, którzy nie spełniają swoich zobowiązań finansowych wobec Restauracji.

 8. Nienależyte wykonanie umowy w zakresie przygotowania lub dostawy towaru nie zwalnia Restauracji od Prowizji dla SmakKurier.

 9. Bieżące saldo oraz informacja o wysokości prowizji dla SmakKuriera znajduje się w zakładce „Portefel” dostępnej na Koncie Restauracji.

 10. Restauracja wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na wskazany przez siebie adres e-mail.

§5 Obowiązki Restauracji

 1. Restauracja jest zobowiązana do:

  1. założenia Konta Restauracji w Serwisie i w Aplikacji;

  2. zdefiniowania nazwy, adresu i godzin otwarcia;

  3. odpowiadania na zgłoszenia Zamówień w Serwisie i/lub Aplikacji;

  4. korzystania z Serwisu i z Aplikacji zgodnie z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. W szczególności zabronione jest dostarczania przez Restaurację treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji.

 1. Restauracja akceptuje, iż wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie i Aplikacji stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu i Aplikacji materiałów wymaga każdorazowo zgody i nie może naruszać postanowień Umowy handlowej, powszechnie obowiązującego prawa, ani naruszać interesów SmakKurier.

 2. Restauracja we własnym zakresie odpowiada za rozpatrywanie skarg Klientów, które odnoszą się do realizacji zamówień.

§6 Dostawa – usługi gastro-kurierskie

 1. W trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji Usługobiorca może wybrać usługę dostawy z opcji udostępnianych przez Restaurację.

 2. Restauracja może również skorzystać wyłącznie z usług kurierskich. W tym celu:

  1. Restauracja zamawia z poziomu Konta Restauracji usługę dostawy dla poszczególnych Zamówień zewnętrznych (dokonywane z pominięciem Serwisu i/lub Aplikacji). Funkcjonalność ta zostanie udostępniona po zawarciu przez Restaurację ze SmakKurier stosownej umowy ramowej tj. Umowy o świadczenie usług kurierskich.

  2. SmakKurier udostępnia Restauracji możliwość nabycia z poziomu Konta Restauracji pakietu na świadczone przez SmakKurier usługi kurierskie dokonując przedpłaty za wybrany pakiet.

  3. W następstwie wykupienia pakietu, Usługodawca wystawi Restauracji fakturę VAT obejmującą koszt pakietu, na podstawie danych firmy wskazanych podczas rejestracji konta.

  4. Koszt pakietu jest zmienny i uzależniony od popytu na usługi w danym okresie. Każdorazowo przed przystąpieniem do zakupu, Restauracja zobowiązana jest do zweryfikowania kosztu zakupu danego pakietu dostaw.

  5. W celu skorzystania z ww. usługi dla danego zamówienia należy skorzystać z funkcji „Zamów kuriera” udostępnionej na Koncie Restauracji.

 3. Obszar świadczenia usług kurierskich zostanie podzielony na strefy dowozu (teren o określonym promieniu od miejsca odbioru zamówienia).

 4. Zlecenie zamówienia usługi dostawy jest skuteczne i wiążące strony z chwilą jego zatwierdzenia przez SmakKurier za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji.

 5. SmakKurier będzie realizował usługę dostawy kurierskiej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej za pośrednictwem zatrudnionych przez siebie pracowników i podwykonawców.

 6. SmakKurier zobowiązuje się do świadczenia usługi dostawy na wskazany przez Restaurację adres Usługobiorcy, po uzyskaniu zlecenia i informacji od Restauracji o gotowości Zamówienia do odbioru.

 7. Restauracja zobowiązana jest do wskazania SmakKurier czasu odbioru Zamówienia przez Kuriera, czas odbioru nie może być krótszy niż 15 min od zamówienia Kuriera poprzez Serwis i/lub Aplikację.

 8. Usługodawca zobowiązany jest odebrać towar w okresie do 30 minut od chwili potwierdzenia dostępności.

 9. Usługobiorca zobowiązany jest wydać przesyłkę do doręczenia w okresie do 10 minut od godziny wskazanej jako godzina odbioru;

 10. Zamówienia będą odpowiednio opakowane i zaadresowane przez Restaurację, zaś Restauracja zobowiązana jest przed wydaniem przesyłki do dostarczenia, zweryfikować ilość zamówienia przygotowanego względem zamówienia złożonego.

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie stanu zamówienia tj. utratę, ubytek lub uszkodzenie zamówienia, jeśli powstało ono na skutek nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia zamówienia.

 12. Usługi będą realizowane w godzinach od 6:00 do 22:00 przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt.

 13. Usługobiorca musi być obecny pod adresem dostawy przynajmniej o szacowanej godzinie dostawy Zamówienia wskazanej w Serwisie i/lub Aplikacji.

 14. W przypadku nieobecności Usługobiorcy lub upoważnionego odbiorcy Zamówienie zostanie dostarczone z powrotem do Restauracji.

 15. Kurier dostarczy zamówienie na adres dostawy wskazany przez Usługobiorcę w Serwisie i/lub Aplikacji. Klient i kurier mogą uzgodnić inny adres dostawy, jeśli nowy adres jest blisko początkowego miejsca (nie dalej niż kilka bloków).

 16. Każdy czas dostawy lub inny czas podawany Usługobiorcy przez kuriera jest tylko czasem szacowanym. Nie ma gwarancji, że jedzenie zostanie dostarczone w szacowanym czasie. Na czas dostawy zamówienia mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne, takie jak natężenie ruchu, godziny szczytu lub warunki atmosferyczne, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

§7 Zawieszenie świadczenia usług przez SmakKurier na rzecz Restauracji

 1. Świadczenie usług na rzecz Restauracji może zostać zawieszone przez SmakKurier w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

  1. opóźnienia wynoszącego co najmniej 7 (siedem) dni w zapłacie miesięcznego wynagrodzenia netto lub Prowizji lub podatku od towarów i usług w należnej wysokości;

  2. Restauracja dostarcza za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji treści bezprawne;

  3. Restauracja dokonuje prania pieniędzy za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji;

  4. powtarzającego się nie wykonywania lub nienależytego wykonywania Zamówienia przez Restaurację.

 2. Zawieszenie świadczenia usług może polegać na pozbawieniu Restauracji dostępu do Konta Restauracji, ograniczeniu lub wyłączeniu rejestrowania Zamówień lub połączeniu zastosowania kilku lub wszystkich w/w działań.

 3. Podjęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej zawieszenia, o ile zostanie to udowodnione przez Restaurację.

§8 Anulowanie Zamówienia przez Restaurację

 1. Złożone przez Serwis lub Aplikacje Zamówienie nie może być zmienione, anulowane lub reklamowane za ich pośrednictwem. Jeśli Usługobiorca chce zmienić, anulować lub reklamować swoje Zamówienie, musi skontaktować się bezpośrednio z Restauracją.

 2. Restauracja jest uprawniona do anulowania zamówienia online w uzasadnionych przypadkach. Takie uzasadnione przypadki mają miejsce, gdy:

  1. oferta nie jest już dostępna,

  2. numer telefonu lub inne dane kontaktowe podane przez Usługobiorcę są nieprawidłowe lub nie działają,

  3. istnieją uzasadnione wątpliwości co do dokładności lub autentyczności złożonego Zamówienia lub danych kontaktowych,

  4. zaistnieje siła wyższa.

 1. W przypadku anulowania płatności zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej, dokonane płatności zostaną zwrócone przez SmakKurier na konto/ metodą płatności, którą pierwotnie zostały dokonane; w przypadku częściowego anulowania płatności, zostaną one zwrócone proporcjonalnie.

 2. W przypadku anulowania Zamówienia przez Restaurację, SmakKurier zachowuje prawo do przysługującej mu Prowizji od Restauracji.