Regulamin Serwisu internetowego SmakKurier.pl i Aplikacji SmakKurier

Dane identyfikujące Usługodawcę

Serwis dostępny pod domeną www.smakkurier.pl prowadzony jest przez POLWEB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 744444, NIP: 7010840509, REGON: 380986831, (dalej jako „Usługodawca”). Możesz skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem +48 81 44 67 999 lub drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt: bok@smakkurier.pl.

 

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie internetowym i Aplikacji umożliwiający przesłanie zapytania do Usługodawcy;

 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym i Aplikacji umożliwiający złożenie Zamówienia;

 4. Formularz Rejestracji – Usługa elektroniczna umożliwiająca założenia Konta w Serwisie internetowym i Aplikacji;

 5. Usługodawca – POLWEB Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 744444, NIP: 7010840509, REGON: 380986831

 6. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i każdy inny podmiot mogący dokonywać skutecznych czynności prawnych, który korzysta z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji; Usługobiorca może mieć status Konsumenta, Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 7. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

 8. Przedsiębiorca – Usługobiorca, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (od dnia 1 stycznia 2021 r.), zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny);

 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

 11. Konto – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie internetowym i Aplikacji;

 12. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Usługodawcy;

 13. Umowa –stosunek prawny zawarty pomiędzy Usługobiorcą a Restauracją na podstawie złożonego za pośrednictwem Usługodawcy Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru, na podstawie którego Restauracja jest zobowiązana do dostarczenia Usługobiorcy zamówionych Produktów, a Usługobiorca do zapłacenia Restauracji ceny za Produkty;

 14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego i Aplikacji;

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 16. Serwis internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem smakkurier.pl

 17. Aplikacja/Aplikacja SmakKurier– aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą „SmakKurier”, dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych AppStore i Google Play;

 18. Restauracja – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania, napoje i podobne produkty, który na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą uzyskał możliwość zawierania umów z Usługobiorcami za pośrednictwem Serwisu internetowego i Aplikacji.

 19. Napiwek – dobrowolna kwota wpłacona przez Usługobiorcę i przeznaczona dla kuriera dostarczającego Zamówienie.

 20. Koszyk – funkcjonalność umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Usługobiorcę Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikacje danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

 21. Oferta – ogłoszenie Restauracji zamieszczone w Serwisie Internetowym lub Aplikacji mające za przedmiot świadczone przez nią usługi.

 22. Produkt – asortyment produktów i usług oferowanych przez Restauracje w Ofercie, które mogą być przedmiotem Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego i/lub Aplikacji.

 23. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy przez Usługobiorcę składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Restauracją za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji, skutkujące zawarciem wiążącej strony Umowy.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 maja.2021 r.

 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego i Aplikacji oraz zasady zawierania Umów za ich pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 3. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Warunkiem skorzystania z Serwisu internetowego, Aplikacji oraz zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorca poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Usługobiorcą.

 6. Informacje znajdujące się w Serwisie Internetowym i w Aplikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy, jak również umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 

§2

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz Aplikacji następujące Usługi Elektroniczne:

  1. informowanie Usługobiorców o ofercie Restauracji,

  2. umożliwienie wyszukiwania najbliższej Restauracji poprzez wirtualne mapy,

  3. umożliwienie składania zamówień na Produkty poprzez Formularz Zamówienia,

  4. umożliwienie Usługobiorcom przesłania zapytania do Usługodawcy poprzez Formularz Kontaktowy,

  5. umożliwienie Usługobiorcom subskrypcji Newsletter,

  6. umożliwienie Usługobiorcy założenie Konta,

  7. umożliwienie składania reklamacji,

  8. możliwość śledzenia statusu zamówień w trakcie dostawy,

  9. możliwość wystawiania ocen realizacji Zamówień przez poszczególne Restauracje (przyznawania im gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy),

  10. możliwość otrzymywania wiadomości typu „push”, sms, lub e-mail o statusie Zamówienia,

  11. możliwość korzystania z kuponów promocyjnych.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.

 3. W celu dokonania zakupu Produktów w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji Usługobiorca korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Usługobiorcę a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie internetowym lub Aplikacji.

 5. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu internetowego lub w Aplikacji po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam” (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu internetowego i/lub Aplikacji).

 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać nazwę firmy, adres firmy oraz numer NIP.

 7. Usługobiorca przed złożeniem Zamówienia zobligowany jest określić – poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa – status składanego Zamówienia – jako zakup konsumencki (prywatny) (checkbox „Kupuję jako osoba prywatna”) albo zakup firmowy (niekonsumencki) (checkbox „Kupuję jako firma”) – wybór w tym zakresie jest wiążący dla Usługodawcy i Usługobiorcy, po złożeniu Zamówienia zmiana statusu Zamówienia nie jest możliwa[KT6] .[UsW7]

 8. W celu skontaktowania się z Usługodawcą Usługobiorca może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Usługodawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji z uzupełniania Formularza Kontaktowego.

 9. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres e-mail informacji od Usługodawcę, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. [UsW8]

 10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania [UsW9] do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@smakkurier.pl lub też pisemnie na adres: T. Zana 43/2.1, 20-601 Lublin.

 11. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Serwisie Internetowym lub w Aplikacji.

 12. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się ” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji w trakcie składania Zamówienia lub poprzez połączenie Platformy z aplikacją Facebook.com. [UsW11]

 13. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu firmy oraz numeru NIP.

 14. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia i edycji [UsW12] Konta bezpośrednio przez Serwis internetowy i/lub Aplikację.

 15. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególne Restauracje poprzez możliwość przyznawania w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji gwiazdek i/lub wystawianie komentarzy.

 16. W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy, wystawione oceny i/lub komentarze nie zostaną opublikowane.

 17. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Dla aplikacji mobilnej, wymagane jest urządzenie z systemem operacyjnym Android w wersji 7.0 lub nowszej oraz iOS w wersji 11.0 lub nowszej.

 18. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego oraz do Aplikacji jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu oraz Aplikacji obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 19. Usługobiorca nie jest w szczególności upoważniony do: kopiowania, modyfikowania, dostosowywania, odtwarzania kodu źródłowego, de-kompilowania ani w inny sposób odkrywania kodu źródłowego Serwisu internetowego i/lub Aplikacji lub do wykorzystywania jakichkolwiek danych Serwisu internetowego i/lub Aplikacji w celach marketingowych, lub w jakichkolwiek celach innych niż dokonywanie Zamówień i zawieranie Umów z Restauracjami. Usługobiorca może korzystać z Serwisu internetowego i/lub Aplikacji tylko na użytek własny i niekomercyjny.

 20. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 21. Zakładając Konto w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji, Usługodawca udziela Usługobiorcy odwołalne, niewyłączne, nieprzenoszalne i niepodlegające sublicencji prawo do użytkowania Serwisu internetowego i/lub Aplikacji w celu dokonywania Zamówień i zawierania Umów z Restauracjami.§3

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz Aplikacji, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny

 1. z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

 2. Usługobiorca winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

 3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. W Formularzu Zamówienia Usługobiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługobiorca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługobiorcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Usługobiorcą, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Usługobiorcę.

 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.§4

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.

 1. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Usługodawcę, jego pracowników i podwykonawców w celu obsługi konta Usługobiorcy, realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.

 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę w Serwisie internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Usługobiorca nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.

 3. Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 4. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem www.smakkurier.pl/privacy-policy/

 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Usługobiorcy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

 6. Usługodawca informuje, że nigdy nie zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o udostępnienie mu hasła do Konta w jakiejkolwiek formie.§ 5

Procedura składania Zamówienia

  1. Usługobiorca może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany Usługobiorca, przy czym zarejestrowanym Usługobiorcą jest Usługobiorca, który posiada Konto w Serwisie internetowym lub w Aplikacji.

 1. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 2. Usługobiorca składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do koszyka.

 3. Po dodaniu Produktów do koszyka Usługobiorca ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka Produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Usługobiorca może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia Zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.

 4. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Usługobiorcy o łącznej kwocie Zamówienia brutto Usługobiorca składa Zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowem „Zamawiam” lub innym równoważnym sformułowaniem.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności, z którymi Usługobiorca powinien uprzednio się zapoznać.

 6. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Usługobiorca składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie internetowym Usługodawcy zmierza do zawarcia nowej Umowy.

 7. W wyniku złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia, Usługodawca przesyła niezwłocznie do Usługobiorcy specyfikację złożonego Zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 8. Zamówienia mogą być składane przez Usługobiorców działających w imieniu innych podmiotów, w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 9. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw poszczególnych Restauracji. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Usługobiorcę adres i Restauracji, realizującej dostawę, dostępne są w Serwisie internetowym i Aplikacji na początku składania Zamówienia. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez właściwą Restaurację następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu, Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany odpowiednim komunikatem.

 10. Usługobiorca może zdecydować się na odbiór osobisty złożonego Zamówienia. W tym celu winien skontaktować się bezpośrednio z Restauracją celem uzgodnienia godziny i punktu odbioru Zamówienia.

 11. W przypadku Zamówienia obejmującego również produkty alkoholowe lub inne z ograniczeniem wiekowym, kurier w momencie dostarczenia Zamówienia jest upoważniony do żądania okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji spełnienia wymagań przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku braku spełnienia ustawowych warunków, kurier jest upoważniony do odmowy wydania Zamówienia, o czym poinformuje od niezwłocznie Restaurację. Koszty z tytułu unieważnienia Zamówienia obciążają Usługobiorcę.

 12. Dostawa Produktu do Usługobiorcy jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Usługobiorcy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową.

 13. Cena Produktu jest uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego i Aplikacji przy danym Produkcie w złotych polskich i zawiera wszelkie należne podatki i prowizję Usługodawcy. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami oraz prowizją, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu internetowego i/lub Aplikacji w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową.

 14. Możliwe są następujące sposoby wykonania płatności:

   1. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub BLIK (przedpłata);

   2. płatność przy odbiorze – gotówką, kartą płatniczą VISA lub Master Card;

 15. Termin płatności:

   1. w przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznych, Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 15 minut od chwili złożenia Zamówienia.

   2. w przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności gotówką przy odbiorze Produktu, Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.

 16. Restauracja upoważniła Usługodawcę na mocy odrębnej umowy do akceptacji w jej imieniu płatności online dokonywanych na jej rzecz przez Usługobiorców.

 17. W zakresie płatności z ust. 15 lit a zastosowanie znajdują regulaminy odpowiednich operatorów płatności.

 18. W przypadku wyboru dostawy bezkontaktowej tzw. “Zostaw pod drzwiami” Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty za Zamówienie oraz stosownego oznaczenia dostawy jako bezkontaktowej.

 19. Składając Zamówienie Usługobiorca ma możliwość według własnego uznania zdecydować się na przekazanie Napiwku kurierowi za pośrednictwem dostępnych metod płatności online. Napiwek nie jest częścią składową ceny za Zamówienie, jak również nie podlega zwrotowi lub pomniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy.

 20. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji zamówienia przez Restaurację. Przewidywany czas realizacji wskazywany jest Usługobiorcy pocztą elektroniczną/poprzez wyświetlacz w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji.

 21. Restauracja dokumentuje sprzedaż zgodnie z treścią złożonego zamówienia przez Usługobiorcę w formie paragonu, lub faktury VAT po spełnieniu przesłanek określonych w §2 ust. 6.

 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów (w porozumieniu z Restauracjami). Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 23. Oferta Restauracji prezentowana w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji jest publikowana w imieniu i na rzecz Restauracji, zgodnie z danymi i warunkami przekazanymi przez Restaurację.

 24. Usługodawca udostępnia dane Restauracji w sposób wyraźnie wskazujący Usługobiorcy jego prawa i obowiązki w przypadku dokonywania Zamówienia

 25. Restauracje mogą używać składników i dodatków powodujących alergie oraz nietolerancje pokarmowe. W przypadku posiadania alergii na jakiekolwiek artykuły spożywcze przez Usługobiorcę zalecany jest kontakt telefoniczny z Restauracją przed złożeniem Zamówienia.§ 6

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu internetowego i/lub Aplikacji można składać:

  1. pisemnie na adres: T. Zana 43/2.1, 20-601 Lublin

  2. drogą korespondencji e-mail na adres: bok@smakkurier.pl

 2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

  2. żądania Usługobiorcy,

  3. danych kontaktowych Usługobiorcy składającego reklamację.

 3. Usługodawca rozpatruje reklamację Usługobiorcy i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Usługobiorca na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Usługobiorcy na papierze lub innym trwałym nośniku.§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje Usługobiorców – Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji.

 2. Obowiązkiem Restauracji jest dostarczenie Usługobiorcy Produktu wolnego od wad.

 3. Wyłącznie restauracja od której pochodzi zamawiany towar ponosi odpowiedzialność względem Usługobiorcy, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 4. W przypadku kiedy Usługobiorca stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym fakcie Restaurację, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 5. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem Usługodawcy lub bezpośrednio Restauracji.

 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Restauracji za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy- Restauracji z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.§ 8

Odstąpienie od Umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Restauracje produktów, Usługobiorca – Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

 2. Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji następuje poprzez poinformowanie Restauracji o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy – Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 6. Restauracja jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

  1. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,

  2. dezaktualizacji zamieszczonej w Serwisie internetowym i/lub Aplikacji Oferty w sytuacji, gdy Usługobiorca nie wyraził zgody na alternatywne Zamówienie zaproponowane przez Restaurację;

  3. przekazania przez Usługobiorcę nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.

  4. braku spełnienia ustawowych wymagań w przypadku Zamówienia obejmującego również produkty alkoholowe lub inne z ograniczeniem wiekowym;

 7. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (np. poprzez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), nadużywanie przez Usługobiorcę Serwisu internetowego i/lub Aplikacji bądź działania na ich szkodę, Usługodawca może odmówić przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od ww. Usługobiorcy i/lub zablokować/usunąć tymczasowo/trwale Konto Usługobiorcy.§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Usługobiorca będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

   1. a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

   2. b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy i Aplikację oraz świadczone usługi elektroniczne wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy lub Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog otwarty):

  1. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;

  2. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;

  3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;

  4. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Usługobiorcy;

  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;

  6. zmiany danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych;

  7. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

  8. przeciwdziałanie nadużyciom;

  9. zmiany warunków korzystania z Serwisu internetowego mająca na celu poprawę obsługi Usługobiorcy.

 4. Usługodawca informuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego i/lub Aplikacji oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Usługobiorcę przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 6. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.smakkurier.pl stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. Dozwolone jest jedynie skopiowanie treści na użytek osobisty.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie Usługodawcy.

 8. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 10. Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną www.smakkurier.pl/regulami/ w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.